לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חיזוי לטווח ארוך

תחזיות ארוכות-טווח מצהירות מה החברה מצפה להשיג במונחי תשואה על הון בעלי המניות, רווח למניה, תשואה על ההון הפעיל ורווחים.

בתיכנון עיסקי, חיזוי לטווח רחוק אומד ראשית כל את מה שיתרחש אם לא יחולו שינויים משמעותיים באסטרטגיות הנוכחיות. אם נחשפים פערים בין התחזית והמטרות שנקבעו מראש, השלב הבא של תוכנית החברה - התיכנון האסטרטגי - יקבע את האסטרטגיות הדרושות לסגירת הפערים.

תוכן

למרות שתחזית לטווח רחוק מטפלת באינדיקטורים חשובים כמו תשואה על הון בעלי המניות, רווח למניה ותשואה על ההון הפעיל, היא מתארת בפירוט את הכותרות העיקריות הקשורות להכנסות, הוצאות, נכסים והון חוזר לפני אמצאת תחזית הרווח הסופית.

כותרות אלו הן:

1. מחזור

2. הוצאות - עלויות ישירות ותקורה

3. שולי רווח

4. נכסים נקיים פעילים בעסק

5. הוצאות הוניות

6. הון חוזר

7. תזרים המשאבים - סיכום המשאבים וחלוקתם

8. רווח נקי לאחר מס.

התחזיות יובעו במספרים ישירים וביחסים ניהוליים, לדוגמה, תשואה על ההון הפעיל, רווח/מכירות, תקורה/מכירות.

שיטות

תחזיות בסיסיות ומורחבות

התחזית הבסיסית פשוט חוזה את המכירות והרווחים במשך תקופת התוכנית, למשל חמש שנים. גם יחס הרווחים למכירות יכול להיכלל בלוח הזמנים.

תחזיות מורחבות יותר מספקות תחזיות מפורטות של מחזור המכירות, עלויות משתנות, תרומה לעלויות הקבועות ולרווחים (מחזור המכירות פחות עלויות משתנות), עלויות קבועות ורווח.

מודלים של החברה

מודלים של החברה מספקים הדמייה של מגמות עתידיות במכירות וברווחים בהתבסס על הפרמטרים שהוזנו למודל. הפרמטרים הבסיסיים עשויים לכלול פריטים כמו מכירות ליחידה, שולי רווח, מחירים, עלויות משתנות וקבועות ותקורה. או אז, ניתן להציב שאלות "מה יקרה לו" לגבי ההשפעה על הרווח של הנחות שונות לגבי נאמר, מחירים, מכירות ליחידה או עלויות ליחידת תפוקה.

מודלים מלוטשים יותר יציגו פרמטרים כמו נתח שוק וגודל השוק. באלה ניתן להשתמש בשלב התיכנון האסטרטגי כדי לענות על שאלות מהותיות יותר לגבי השפעותיהן של האסטרטגיות החלופיות.

ניתוח פערים

ניתוח פערים משווה את יעדי המכירות עם התחזיות לרווחים עתידיים בהתבסס על ביצועים נוכחיים או מקובלים לאחרונה. כאשר יש פער שלילי ביניהם, כלומר, אם הרווחים החזויים אינם מגיעים ליעדים, כי אז הניתוח מכמת את מה שיש להשיג על-ידי תיקון האסטרטגיות הנוכחיות המיועדות לשיפור התוצאות. כמובן, יכול להיות שהפער יהיה פשוט פונקציה של תחזיות או יעדים בלתי-מציאותיים, ולפני שנוקטים בפעולה כלשהיא, יש לבחון מחדש את ההנחות הבסיסיות.

תועלות

תחזיות לטווח רחוק מתבצעות מתוך הכרה באי-הודאות בעתיד. אין כל ערבות שמה שהתרחש בעבר ימשיך להתרחש. אולם, במילותיו של ג'והן ארגנטי, ניתן לטעון שדוקא כאשר העתיד אינו ודאי, אנו חייבים לתכנן. "תוכנית אינה יותר מאשר בחינה שיטתית של העתיד והחלטה מהו הדבר הטוב ביותר שיש לעשות, מתוך ידיעה עד כמה העתיד אינו ודאי".

התועלת הניתנת להשגה מהכנת תחזיות ארוכות-טווח היא שהן לכל הפחות מתריעות על פערים ותחומי אי-ודאות עבורם חייב העסק להתכונן. ההיערכות תכלול פיתוח של אסטרטגיות לטווח רחוק יותר, אולם תהיה כרוכה גם בנכונות לנקוט בפעולה מתקנת מהירה במקרה שההנחות עליהן התחזיות בוססו חייבות להשתנות.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .