לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תכנון כוח אדם

תכנון כוח-אדם משתמש בטכניקות לחיזוי ביקוש והיצע כדי לקבוע את דרישות כוח-האדם העתידיות של החברה.

תהליך תכנון כוח אדם

בעוד שתכנון כוח אדם מטפל בראש ובראשונה באבטחת הכמות ואיכות כוח-האדם הדרושים לחברה, הוא קשור גם לתכנון פריון כדי להבטיח את הניצול הטוב ביותר של משאבי כוח האדם של החברה.

תכנון כוח-אדם מורכב משישה תחומי פעילות קשורים:

1. חיזוי ביקוש. הערכת צרכי כוח-האדם העתידיים על-ידי התייחסות לתוכניות העסקיות והפונקציונליות לרמות פעילות עתידיות.

2. חיזוי היצע. הערכת היצע כוח-האדם על-ידי התייחסות לניתוח המשאבים הנוכחיים וזמינות בעתיד.

3. קביעת דרישות כוח-האדם. ניתוח תחזיות הביקוש וההיצע כדי לזהות חוסרים או עודפים עתידיים.

4. ניתוח פריון ועלויות. ניתוח פריון כוח-האדם, ניצול כושר ייצור ועלויות כדי לזהות צורך בשיפורים בפריון או צמצום עלויות.

5. תכנון פעולה. הכנת תוכניות לטיפול בגרעונות או עודפי כוח-אדם חזויים לשיפור הניצול והפריון או כדי לצמצם את עלויות כוח-האדם.

6. תקצוב ובקרת כוח-אדם. עריכת תקציבי ותקני כוח-אדם ומעקב אחר היישום של תוכניות כוח-אדם כנגדם.

חיזוי ביקוש

חיזוי ביקוש הוא תהליך הערכת הכמות והאיכות העתידית של כוח-האדם הנדרש. הבסיס לחיזוי כוח-אדם הוא התקציב השנתי והתוכנית העסקית לטווח רחוק המתורגמת לרמות פעילות לכל פונקציה ומחלקה. שלוש הטכניקות הנהוגות בחיזוי ביקוש הן:

1. ניתוח יחס-מגמה

2. חקר עבודה

3. מודלים אקונומטריים.

ניתוח יחס-מגמה

ניתוח יחס-מגמה מתבצע על-ידי למידת היחסים בעבר בין, למשל, מספר העובדים הישירים והעקיפים במפעל ייצור, וחיזוי יחסים עתידיים תוך לקיחה בחשבון של שינויים בארגון או בשיטות. בשלב הבא נעשה שימוש בתחזיות רמות פעילות כדי לקבוע דרישות עבודה ישירות והיחס החזוי של עובדים ישירים לעקיפים מנוצל לחישוב מספר העובדים העקיפים הדרושים.

חקר עבודה

בטכניקות חקר עבודה ניתן להשתמש כאשר אפשר ליישם מדידת עבודה כדי לחשב את משך הזמן של פעולות ואת כמות העבודה הנדרשת. נקודת הפתיחה בחברת ייצור הוא תקציב הייצור הנערך במונחים של נפחים או מוצרים הניתנים למכירה עבור החברה ככלל, או נפחי תפוקה עבור מחלקות בודדות. תקציבי השעות היצרניות משולבים על-ידי שימוש בשעות תקניות לעבודה ישירה, אם זמני עבודה תקנית נקבעו על-ידי מדידת עבודה. השעות התקניות ליחידת תפוקה מוכפלות בנפח המתוכנן של יחידות שייוצרו כדי לתת את סה"כ השעות המתוכננות לתקופה. נתון זה מחולק במספר שעות העבודה בפועל למפעיל בודד כדי להראות את מספר המפעילים הדרוש. אפשר גם לקחת בחשבון היעדרות מעבודה ולחזות משכי זמן בטלה. להלן דוגמה מפושטת של נוהל זה:

(א) תפוקה מתוכננת לשנה: 20,000 יחידות

(ב) שעות תקניות ליחידה: 5 שעות

(ג) שעות מתוכננות לשנה: 100,000 שעות

(ד) שעות יצרניות לעובד/שנה (תוך לקיחה בחשבון של שעות נוספות רגילות, היעדרות מעבודה וזמן בטלה): 2,000 שעות

(ה) מספר העובדים הישירים הדרושים: (ג/ד) 100,000 M 2,000 = 50

טכניקות חקר עבודה לעובדים ישירים ניתנות לשילוב עם ניתוח יחס-מגמה כדי לחשב את מספר העובדים העקיפים הדרושים. ניתן גם לאמוד את הדרישות לעובדים פקידותיים על-ידי שיטות אלו כאשר משתמשים בטכניקות מדידה לעבודה פקידותית.

מודלים אקונומטריים

כדי לבנות מודל אקונומטרי למטרות תכנון כוח-אדם, יש צורך לנתח נתונים סטטיסטיים מהעבר ולתאר את היחסים בין מספר המשתנים בנוסחה מתמטית. המשתנים המשפיעים על דרישות כוח-אדם ניתנים לזיהוי תחת כותרות כמו השקעה, מכירות או מורכבות קו המוצרים. או אז ניתן ליישם את הנוסחה לתחזיות תנועה במשתנים אלה כדי להפיק את תחזית כוח-האדם.

חיזוי היצע

משאבי-אנוש מורכבים מהמאמץ האפקטיבי הכולל המוקדש לעבודה כפי שהוא מוצג על-ידי מספר האנשים ושעות העבודה הזמינות, יכולתם של העובדים לבצע את עבודתם, והפריון שלהם. חיזוי היצע מודד את כמות כוח-האדם שסביר שתהיה זמינה מתוך הארגון ומחוצה לו תוך לקיחה בחשבון של היעדרות מהעבודה, תנועות פנימיות וקידומים, בזבוז ושינויים בשעות ובתנאי עבודה אחרים. ניתוח ההיצע מכסה:

1. משאבי-אנוש קיימים;

2. הפסדים פוטנציאליים במשאבים הקיימים כתוצאה מבזבוז עבודה;

3. שינויים פוטנציאליים במשאבים קיימים כתוצאה מקידומים פנימיים;

4. השפעת תנאי עבודה משתנים והיעדרות מהעבודה;

5. מקורות היצע מתוך החברה.

תועלות

טכניקות תכנון כוח-אדם מבטיחות שגורמי הביקוש וההיצע בהערכת דרישות עתידיות יילקחו בחשבון במלואם. הם מספקים את הבסיס לתוכניות פעולה המטפלות בגיוס, ניהול, הכשרה, פיתוח קריירה, אבטלה סמויה (במידת הצורך) ושיפור הפריון.

 

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .