לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

בקרה תקציבית

בקרה תקציבית משווה את העלויות בפועל, ההכנסות והביצועים עם התקציב כך, שבמידת הצורך ניתן יהיה לנקוט בפעולה מתקנת ולערוך שינויים.

עקרונות הבקרה

חמשת עקרונות הבקרה הם:

1. תוכנית, פירוט הדברים שיושגו.

2. מדידה סדירה של מה שהושג.

3. השוואה של ההישגים בפועל עם התוכנית.

4. נקיטת פעולה לתיקון סטיות מהתוכנית.

5. משוב התוצאות על-פיהן תתוקן התוכנית על-פי הצרכים.

יישום העקרונות לבקרה תקציבית

יישום העקרונות האלה לבקרה התקציבית מחייב:

1. תקציב לכל מרכז עלות שיקבע, אשר מציב תחת כל כותרת עלות (לה ניתן קוד עלות) את ההוצאות התקציביות מול כל רמת פעילות שנכללה בתקציב.

2. שיטה למדידה או רישום המקצה את כל ההוצאות לקוד העלות הנוכחי ולמרכז העלות ומתעדת את רמות הפעילות שהושגו.

3. שיטה להשוואה או דיווח הקובעת נתונים בפועל כנגד תקציבים ומצביעה על השונויות החיוביות או השליליות שהתרחשו. שיטת השוואה זאת חייבת להבטיח שדוחות הביצועים יהיו זמינים במהירות לאדם הנכון ויוצגו באופן שיאפשר זיהוי מיידי של השונויות.

4. נוהל לנקיטת פעולה על סמך מידע הבקרה שהתקבל. צעד זה מחייב דוחו"ת להנהלה הבכירה על הצעדים שננקטו להתמודדות עם השונויות.

5. נוהל משוב המזין מחדש את השינויים ברמות הפעילות או הביצועים או התחזיות המתוקנות לשם עידכון הקווים המנחים של התקציב והתקציבים עצמם.

תועלות

בקרה תקציבית היא הבסיס היחיד על-פיו ניתן לעקוב, ובסופו של דבר, לשפר את הביצועים. אולם, נוהל זה לא יפעל כהלכה למעט אם:

1. התקציב מבוסס על תחזיות והנחות נכונות.

2. התקציב הוא מציאותי - היעדים אינם גבוהים מדי להשגה או נמוכים מדי ולפיכך חסרי משמעות.

3. מידע הבקרה מפרט בבירור את הסטיות או השונויות.

4. מידע הבקרה מגיע לאנשים הנכונים האחראים לתוצאות אשר ינתחו את השונויות ויכולים לנקוט בפעולה.

5. צעדים ננקטים על-ידי ההנהלה הבכירה כדי להבטיח שהשונויות מנותחות ומדווחות וכי הפעולות המתקנות מתוכננות, מיושמות ומצליחות.

יש לציין עם זאת, שמה שתואר בפרק על תיקצוב פיננסי, הוא שיטת תיקצוב סטטית המבוססת על פעילות או רמות נפח שנקבעו מראש. אולם נפחים אלה משתנים, והרבה הנחות בנוגע להיקף העלויות המשתנות וסכום והקצאת התקורות או ההוצאות הנכללות בתקציב המקורי אינן עוד תקפות. יש לאמץ שיטת תיקצוב "גמישה", כלומר, יש צורך בהתאמת התקציב לאור השינויים בפועל או החזויים ברמות הפעילות (ע"ע תקציב גמיש).

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .