לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תקציב גמיש

תקציב גמיש הוא כזה הלוקח בחשבון טווח נפחי מכירות אפשריים. לעתים הוא נקרא תקציב רב-נפחי. טווח התפוקות האפשריות זהה לפעמים לטווח הרלבנטי. "הגמשת" תקציב מתרחשת כאשר התקציב המקורי מתוקן במתכוון כדי לקחת בחשבון את רמות הפעילות המשתנות.

סיבות לתקציבים גמישים

תקציב סטטי, נערך עבור רמת פעילות אחת בלבד, למשל נפח המכירות. משמעות הדבר שהתקציב נערך על סמך ההנחה שהן העלויות הקבועות והן המשתנות יישארו קבועות בכל רמת פעילות. העלויות הקבועות אכן עשויות להישאר קבועות, אולם עלויות משתנות, מעצם הגדרתן, לא יישארו כאלו. מאחר ורוב הסיכויים שהתפוקה בפועל תהיה שונה מהתפוקה שתוקצבה, התקציב המקורי יהיה בלתי-מדויק. לפיכך יש צורך "להגמיש" תקציבים כך שישקפו רמות פעילות שונות - להלכה או בפועל.

הכנת תקציבים גמישים

תקציבים גמישים נערכים על-ידי קביעת הנחות לגבי רמות תפוקה או פעילות שונות והכנת תקציבי עלות ותקורה לכל רמה. לדוגמה, בסדנת הרכבה, רמות הפעילות בשיטת חישוב עלויות תקניות, תובע כשעות התקניות ורמת הפעילות תובע כאחוז שהושג מהשעות התקניות. כך, שעות היעד התקניות יוצגו כרמת פעילות של 100 אחוזים.

תקציבים המבוססים על רמות תפוקה קבועות ניתנים "להגמשה" במהלך השנה על בסיס תחזיות הפעילות המעודכנות. בחברות בהן רמות הפעילות אינן משתנות באופן דרמתי מחודש לחודש, ניתן לעדכן את התחזית לא יותר מפעמיים בשנה. תוצאת התחזית היא תקציב ראשי חדש לגמרי המשלב מאזן ודו"ח רווח והפסד מעודכנים.


בקרת תקציבים גמישים

בקרת תקציבים גמישים מתבצעת על אותו בסיס כמו כל תהליך בקרה אחר, כלומר, הנתונים בפועל מושווים עם התקציב כדי להראות שונויות. אולם, התקציב עימו מושווים הנתונים בפועל הוא התקציב ששונה המבוסס על רמות הפעילות שהושגו. בשיטת חישוב עלויות תקניות התוצאה תהיה השעות התקניות שהופקו.

תועלות

בקרה תקציבית גמישה מתגברת על החיסרון העיקרי של תיקצוב קבוע שהוא אי-לקיחה בחשבון של שינויים בלתי-נמנעים ברמות הפעילות המשפיעים על העלויות. כאשר שינויים כאלה אינם נלקחים בחשבון, נבנית תמונה בלתי-מציאותית לחלוטין של השונויות ובקרה נאותה אינה אפשרית.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .