לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

דו"ח ערך מוסף

דו"ח ערך מוסף מציג את פרטי הערך שהוסף לעלות חומרי הגלם וחלקים שנקנו בתהליך הייצור וההפצה.

מבנה

המבנה המומלץ לדו"ח הוא:

ערך מוסף

1. מחזור

2. חומרים ושירותים שנקנו

3. ערך מוסף

חלוקה כדלהלן

4. לעובדים (שכר, משכורות ועלויות תעסוקה אחרות)

5. לממשלה (מסים)

6. לספקי ההון (רבית על הלוואות, דיבידנד)

7. לתחזוקה והתרחבות נכסים: פחת, יתרות רווח.

תוכן

תוכנו של דו"ח הערך המוסף כולל:

חישוב נתון הערך המוסף

1. נתון המחזור המופיע בדו"ח רווח והפסד. על-פי רוב, נתון זה אינו כולל מס ערך מוסף.

2. עלות פריטים שנקנו, כמו חומרי גלם, חלקים שנקנו, חימום ותאורה, הדפסות ושירותים מקצועיים ומיוחדים. העלות הזאת מנוכה מנתון המחזור כדי לתת את נתון הערך שהתווסף על-ידי מאמציהם של עובדי החברה כדי לנצל באופן הטוב ביותר את ההון ומשאבים אחרים הזמינים עבורם.

3. מחזור פחות עלות הפריטים שנקנו.

חלוקת הערך המוסף

4. החלק שחולק לעובדים, המורכב משכר ברוטו, ביטוח לאומי והפרשות לקרנות גימלאות, ועלויות ההטבות ומתקנים עבור העובדים.

5. תשלומים לממשלה, על-פי רוב מס חברות, אולם יש דוחו"ת הכוללים הפרשות לביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מכס ובלו, וכו'.

6. החלק שהוקצה לספקי ההון לטווח רחוק - רבית ששולמה ולתשלום על הלוואות, דיבידנדים ששולמו ולתשלום לבעלי-המניות.

7. המידה בה חלק של הערך המוסף נותר לפיתוח עתידי של העסק ולשמירת בסיס הנכסים הקבועים. יש הטוענים שפחת אינו צריך להיכלל בקטגוריה זאת אלא שיש להתייחס אליו כאל ניכוי מהערך המוסף הגולמי בראש ההצהרה.

שימוש

דו"ח הערך המוסף אינו מוסיף דבר למידע שניתן כבר בדו"ח רווח והפסד ודוחו"ת כספיים אחרים שהוצאו על-ידי החברה. אולם ההצהרה מסדרת מחדש את המידע כדי להדגיש את העובדה שהחברה מופעלת לתועלתם של מספר בעלי ענין שונים - עובדים, בעלי-מניות, מלווים וממשלה - אשר לכל אחד מהם יש זכויות מסוימות אותן יש למלא באופן הטוב ביותר בהתאם ליכולתה של החברה.

עבור העובדים במיוחד, דו"ח הערך המוסף ממקד את תשומת הלב בתרומתם המובעת בדרך כלל בצורת הערך המוסף לעובד. אולם ההצהרה גם מושכת את תשומת ליבם של העובדים ואחרים לעובדה שהתוצאות שהושגו תלויות בנוסף בתרומתם של בעלי-המניות והמלווים המספקים את ההון וצריכים לקבל תמורה על הסיכון שלקחו. לסיום, הדו"ח מציין בבירור את היקף ההתחייבויות שיש לחברות כלפי הממשלה ולצדדים מעונינים אחרים.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .